DOHODA O UŽÍVÁNÍ PORTÁLU WWW.FINBEE.CZ

(„Dohoda o užívání“)

 

MEZI:

FinBee CZ Lending s.r.o., IČO: 043 39 568, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246170 (“Administrátor”);

 

a

 

Uživatel, který elektronicky uzavřel tuto Dohodu o užívání, potvrzuje, že souhlasí s jejími podmínkami a používá tento Portál

(„Uživatel“)

 

Navštívením webové stránky www.finbee.cz („Portál“) a/nebo použitím informací a/nebo služeb poskytovaných na Portálu, uznáváte a potvrzujete, že jste se důkladně a pozorně seznámili s touto Dohodou o užívání, porozuměli jí a zavazujete se jednat v souladu s ní. Dále potvrzujete, že se tato Dohoda o užívání shoduje s Vaší svobodnou a vážnou vůlí, a měli jste možnost ji konzultovat s nezávislými právními nebo finančními poradci za účelem jejího zhodnocení. Pokud neuzavřete tuto Dohodou o užívání, nemůžete užívat Portál ani služby Administrátora.

 

Tato Dohoda o užívání reguluje pravidla užívání Portálu, právní vztah mezi Uživatelem Portálu a Administrátorem, jakož i mezi Uživateli navzájem.

 

Celý Portál a práva z duševního vlastnictví k jeho obsahu náleží Administrátorovi. Uživatel nemá právo ukládat, kopírovat, měnit, přesouvat, přenášet nebo zveřejňovat obsah Portálu, s výjimkou užití pro osobní potřebu.  

 

Na Portálu bude Administrátor pomáhat Uživatelům v souvislosti s poskytováním a získáváním zápůjček finančních prostředků poskytovaných Uživatelům ostatními Uživateli a elektronicky uzavírat smlouvy o zápůjčce mezi Uživateli. Portál bude sloužit jako prostředník mezi osobami, které mají zájem o zápůjčku a těmi, kdo mají zájem zápůjčku poskytnout. Výnos z úroků zápůjček uveřejněný na Administrátorově Portálu je údajem, který se může měnit bez ohledu na Administrátorovu vůli a není zárukou budoucího příjmu.

 

Informace o Uživateli jsou předkládány samotnými Uživateli, proto Portál, potažmo Administrátor, není odpovědný za přesnost a správnost těchto informací ani za žádnou ztrátu, újmu nebo jiné škody, které vzniknou nebo by mohly vzniknout v souvislosti s rozhodnutím přijatým na základě informací uvedených na Portálu.

 

Administrátor nedává Uživatelům záruku, že zápůjčky budou splaceny v souladu s podmínkami smlouvy o zápůjčce. Administrátorovým cílem je rozumně posoudit riziko a neustále zlepšovat model pro posouzení rizik při výběru vhodných Žádostí, ale nezaručuje kvalitu modelu pro posouzení rizik a neručí za ztráty způsobené Uživatelům, pokud zápůjčka nebude splacena. Uživatelé na sebe dobrovolně berou riziko spojené s poskytováním zápůjček. Ztráty vzniklé Uživatelům jsou kompenzovány závazkovými metodami uplatňovanými ve smlouvách o zápůjčkách (úroky, pokuty).

 

Názvy kapitol a odstavců nemají vliv na výklad této Dohody o užívání.

 

 1. DEFINICE

1.1.      Dohoda o užívání – tato Dohoda o užívání stanovující podmínky užívání Portálu, se kterými je osoba, jež má zájem užívat Portál a služby Administrátora, povinna souhlasit. Tato Dohoda o užívání určuje pravidla pro užívání Portálu a definuje právní vztah, který vzniká na Portálu mezi Administrátorem a Uživateli a mezi Uživateli navzájem;

1.2.      Všeobecné obchodní podmínky – Všeobecné obchodní podmínky Zápůjčky, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce;

1.3.      OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

1.4.      Portál – systém umístěný na webové stránce www.finbee.cz, na nějž dohlíží a který spravuje Administrátor a s pomocí nějž Uživatelé, kteří řádně vyplnili Žádost a obdrželi potvrzení od Administrátora, mohou přijímat Zápůjčky a Uživatelé, kteří mohou poskytovat Zápůjčky prostřednictvím účasti na Aukcích podáním Nabídky, a tak mezi sebou uzavírat Smlouvy o zápůjčce. Administrátorovo plnění spočívá ve správě Portálu, správě Zápůjčky a poskytování platebních služeb malého rozsahu;

1.5.      Aukce – způsob výběru vhodného smluvního partnera, kdy Vydlužitel podá Žádost, která je schválena Administrátorem a následně je zahájena Aukce, v průběhu které podávají Nabídky Zapůjčitelé s tím, že Smlouvy o zápůjčce jsou uzavřeny mezi Vydlužitelem a Zapůjčiteli, kteří potvrdili nejlepší Nabídky v souladu s podmínkami Aukce a Vydlužitel je přijal;

1.6.      Uživatel – Uživatel Portálu, a to fyzická nebo právnická osoba, která je buďto Zapůjčitelem nebo Vydlužitelem, který souhlasil s Dohodou o užívání, je zaregistrovaný na Portálu v souladu s jeho podmínkami a jehož totožnost byla náležitě ověřena Administrátorem;

1.7.      Uživatelské číslo – unikátní přihlašovací jméno a heslo každého registrovaného Uživatele Portálu, přidělené Administrátorem sloužící k identifikaci Uživatele.

1.8.      Uživatelský samoobslužný systém – Uživatelův individuální účet chráněný unikátním heslem a navržený pro Uživatele k provádění různých operací na Portálu, tj. podání Žádosti a Nabídky, poskytnutí Zápůjčky, uzavření Smlouvy o zápůjčce, zobrazení historie jednání provedených Uživatelem, doručování upozornění od Administrátora a správě uživatelského účtu jakýmkoli jiným způsobem;

1.9.      Žádost – Žádost Vydlužitele podaná prostřednictvím Portálu k předložení Nabídek za účelem uzavření Smlouvy o zápůjčce, připravená v souladu s formulářem vyplněným Vydlužitelem na Portálu, založená na písemných dokumentech a osobních údajích Uživatele, které byly elektronickými prostředky potvrzeny Vydlužitelem a Administrátorem;

1.10.    Smlouva o zápůjčce – smlouva uzavřená mezi Vydlužitelem a Zapůjčitelem prostřednictvím Portálu, na základě níž se Zapůjčitel zavazuje poskytnout Zápůjčku Vydlužiteli v souladu s podmínkami této Dohody o užívání a Smlouvy o zápůjčce, Vydlužitel se zavazuje splatit Zápůjčku, kterou obdržel, a zaplatit všechny poplatky s ním spojené (Administrativní poplatky, Úroky apod.). Uživatelé si jsou vědomi faktu, že všechny dodatky a přílohy Smlouvy o zápůjčce se stávají nedílnou součástí Smlouvy o zápůjčce a jsou pro smluvní strany závazné. Součástí Smlouvy o zápůjčce jsou Zvláštní podmínky a Všeobecné obchodní podmínky;

1.11.    Zvláštní podmínky – Nabídka Zapůjčitele a její Přijetí Vydlužitelem;

1.12.    Nabídka – nabídka Uživatele, který má zájem poskytnout Zápůjčku Uživateli, který předložil Žádost, přičemž vzorový dokument, prostřednictvím něhož Uživatel přijímá a potvrzuje podmínky Žádosti, je dostupný na Portálu;

1.13.    Přijetí – přijetí Uživatele, který má zájem přijmout Zápůjčku na základě Nabídky Zapůjčitele, přičemž vzorový dokument, prostřednictvím něhož Uživatel přijímá a potvrzuje podmínky Nabídky, je dostupný na Portálu;

1.14.    Vydlužitel – fyzická osoba starší 18 let, která je občanem státu Evropského hospodářského prostoru anebo právnická osoba, která je zapsaná v rejstříku právnických osob v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru, která uzavřela Smlouvu o zápůjčce;

1.15.    Zapůjčitel – fyzická osoba, která je starší 18 let a je občanem státu Evropského hospodářského prostoru nebo má na území státu Evropského hospodářského prostoru trvalý pobyt nebo fyzická či právnická osoba, která byla náležitě zaregistrována do Portálu, která uzavřela Smlouvu o zápůjčce;

1.16.    Výše zápůjčky – výše zápůjčky poskytnutá Zapůjčitelem(i) Vydlužiteli prostřednictvím Portálu, která se shoduje se Žádostí vyplněnou Vydlužitelem a kterou se Vydlužitel zavázal splatit Zapůjčiteli spolu s Úroky a ostatními poplatky;

1.17.    Úroky – úroky, které se Vydlužitel zavázal uhradit Zapůjčiteli za poskytnutí Zápůjčky, uvedené v Žádosti podané před konáním Aukce;

1.18.    Splátkový kalendář – Časový plán splácení Zápůjčky, Úroků a Administrativních poplatků, který obsahuje detailně rozepsané jednotlivé splátky (částky) a data splatností;

1.19.    Doba splácení zápůjčky – doba úhrady jednotlivých splátek dle Splátkového kalendáře zahrnující úhradu jistiny Zápůjčky, Úroků a Administrativních poplatků až do jejich úplného splacení;

1.20.    Administrátor – FinBee CZ Lending s.r.o., IČO: 043 39 568, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246170;

1.21.    Sběrný účet – znamená Administrátorův Sběrný účet č. účtu 2900931942/2010 vedený u Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 10. 11721 Praha, Česká republika, IČO: 618 58 374 (IBAN: CZ3820100000002900931942, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX); a

1.22.    Administrativní poplatky znamená administrativní poplatky uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách, Zvláštních podmínkách, Dohodě o užívání a Ceníku zveřejněném na Portálu, které platí Uživatelé Administrátorovi za zpracování Žádosti, použití Portálu, uzavření Smlouvy o zápůjčce, správu Zápůjčky nebo správu Dluhu a platební služby malého rozsahu poskytnuté Administrátorem.

 

 1. POVINNOSTI A ZÁVAZKY UŽIVATELE

2.1.      Uživatel je povinen:

2.1.1.      Neprovádět na Portálu jakékoli nelegální činnosti (zejména, avšak nikoli výhradně, prát špinavé peníze, legalizovat výnosy z trestné činnosti apod.); komunikovat s Administrátorem a ostatními Uživateli v souladu s obecně přijímanými morálními principy;

2.1.2.      Poskytovat pouze pravdivé informace, a to jak při přijetí Zápůjčky, tak i při poskytování Zápůjčky, jakož i během komunikace s ostatními Uživateli Portálu;

2.1.3.      Uchovávat přihlašovací údaje do Portálu v tajnosti a nesdělovat je za žádných okolností třetím stranám. Uživatel je odpovědný za veškeré ztráty či újmu způsobenou tím, že došlo ke zveřejnění přihlašovacích údajů do Portálu jakékoli třetí straně, zejména pokud došlo k uzavření Smlouvy o zápůjčce, kdy Uživatel nese veškerou odpovědnost v souvislosti se smluvním vztahem, který vznikl uzavření Smlouvy o zápůjčce následkem zneužití těchto přihlašovacích údajů. Uživatel potvrzuje, že všechny Smlouvy o zápůjčce uzavřené prostřednictvím Uživatelského samoobslužného systému jsou výrazem Uživatelovy pravé vůle a jsou pro něho závazné za každé situace (zejména, nikoli však výlučně, i v situacích, kdy jakákoli třetí strana, která mohla získat přihlašovací údaje Uživatele, uzavře tímto Smlouvy o zápůjčce jménem Uživatele, to samé platí v případě, kdy Uživatel sdělí přihlašovací údaje jakékoli třetí straně dobrovolně apod.);

2.1.4.      Informovat Administrátora o změnách dříve předložených informací;

2.1.5.      Informovat Administrátora, pokud došlo k neoprávněnému zveřejnění údajů uvedených v odstavci 2.1.3. Uživatel je odpovědný za škodu a ztráty vzniklé v důsledku toho, že neoprávněná osoba získala přístup k údajům uvedeným v odstavci 2.1.3 a Uživatel je srozuměn s tím, že s použitím takových údajů může neoprávněná osoba jménem Uživatele uzavřít právně závaznou Smlouvu o zápůjčce, kterou bude Uživatel povinen plnit;

2.1.6.      Změnit přihlašovací údaje do Portálu v případě vzniku hrozby, že by jakákoli třetí strana mohla tyto údaje zjistit;

2.1.7.      Neshromažďovat kontaktní údaje, emailové adresy nebo další osobní údaje o Uživatelích Portálu, pokud to nesouvisí se Smlouvou o zápůjčce;

2.1.8.      Nesnažit se kontaktovat Uživatele mimo Portál za účelem poskytování nebo přijímání Zápůjček;

2.1.9.      Nepropagovat ani nepodporovat na Portálu podnikatele, produkty nebo služby bez písemného souhlasu Administrátora;

2.1.10.    Nepřenášet ani nezadávat údaje, které by mohly obsahovat softwarové viry nebo jiné kódy, soubory nebo programy navržené k rušení, omezení nebo poškození funkcí Portálu nebo jeho vybavení, softwaru nebo přístrojů sloužících ke komunikaci.

2.1.11.    Nevkládat na Portál odkaz na jiné portály bez písemného souhlasu Administrátora;

2.1.12.    Neporušovat požadavky banky, u které má Administrátor otevřen Sběrný účet;

2.1.13.    Podrobit se Administrátorovým pravidlům týkajícím se praní špinavých peněz, opatřením pro předcházení financování terorismu a dalším právním požadavkům v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

2.2.      Administrátor má právo omezit Uživatelovo právo užívat Portál, včetně úplného zamezení přístupu Uživatele na Portál a podniknout další opatření, která Administrátor považuje za nezbytná, zejména, avšak nikoli výlučně, pozastavit plnění nebo zcela neplnit některá z práv a povinností Administrátora, pokud je takové konání nebo nekonání Administrátora nezbytné pro zajištění nepřerušeného a plynulého funkčního provozu Portálu a/nebo jiných Uživatelových práv a povinností.

2.3.      Za všech okolností má Administrátor právo pozastavit Uživatelovu registraci na Portálu nebo ho z Portálu odstranit, a to tehdy, pokud:

2.3.1.      Uživatel neplní své povinnosti anebo závazky, poskytl nebo poskytuje nesprávné, nepřesné, chybné, nepravdivé, zavádějící a/nebo neúplné informace; a/nebo

2.3.2.      Uživatelovo chování k ostatním Uživatelům není v souladu s obecně přijímanými morálními principy; a/nebo

2.3.3.      Je zde důvodné podezření, že Uživatelovy aktivity jsou v rozporu s právními předpisy.

2.4.      Ve všech případech, kdy je Administrátor důvodně přesvědčen o tom, že Uživatel o sobě poskytl nepravdivou informaci a/nebo nelegálně používá osobní údaje, které nepatří jemu, si Administrátor vyhrazuje právo uvědomit příslušné úřady, které jsou oprávněny takové situace řešit.

 

 1. POUŽÍVÁNÍ PORTÁLU

3.1.      Osoba, která má zájem využít služeb Portálu, musí být registrována. Zaregistrovaná osoba se stává Uživatelem Portálu a je oprávněna poskytovat a přijímat Zápůjčky, podle vlastního uvážení podávat Nabídky a Žádosti a uzavírat Smlouvy o zápůjčce.

3.2.      Využívat služeb Portálu mohou pouze zaregistrovaní Uživatelé, kteří uzavřeli tuto Dohodu o užívání.

3.3.      Pokaždé, když si Uživatel přeje provést prostřednictvím Portálu jakékoliv operace, musí se přihlásit pomocí svého unikátního Uživatelského čísla.

3.4.      Poté, co Uživatel elektronicky potvrdí, že souhlasí s Dohodou o užívání, považuje se tato Dohoda za uzavřenou. Uživatelé zároveň souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji uvedenými při registraci na Portál. Dohoda o užívání (Uživatel potvrdí uzavření Dohody o užívání zaškrtnutím políčka a kliknutím na tlačítko „souhlasím“ nebo zadáním Uživatelského čísla nebo zasláním SMS zprávy nebo Uživatelovou platbou označenou zvláštním kódem, popřípadě rodným číslem nebo unikátním přihlašovacím jménem Uživatele nebo e-mailem Uživatele nebo záznamem telefonního rozhovoru nebo výpisem z Portálu týkajícím se Uživatelových jednání v Uživatelském samoobslužném systému na Portálu) bude považována za Uživatelem řádně podepsanou dle § 7 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a Uživatelé potvrzují, že takto uzavřená Dohoda o užívání je rovna dokumentu uzavřenému v písemné formě a zakládá stejné právní následky jako dokument potvrzený Uživatelovým vlastnoručním podpisem.

3.5.      Po ukončení registraci Administrátor pošle upozornění adresované Uživateli na jím uvedený e-mail. Uživatel potvrzuje, že souhlasí s tím, že upozornění bude považováno za řádně doručené 24 hodin po odeslání

 

 1. IDENTIFIKACE UŽIVATELE

4.1.      Uživatel, který má zájem stát se Vydlužitelem nebo Zapůjčitelem, musí nejprve prokázat Administrátorovi svou totožnost.

4.2.      Za účelem řádné identifikace musí Uživatel zaslat ze svého osobního bankovního účtu ověřovací platbu, s uvedením zvláštního kódu vygenerovaného Portálem a/nebo rodným číslem Uživatele a/nebo unikátním  přihlašovacím jménem Uživatele. Všechny platební podmínky ověřovací platby obdrží Uživatel na Portálu po vyplnění registračního formuláře.

4.3.      Po potvrzení své totožnosti je Uživatel oprávněn stát se Vydlužitelem nebo Zapůjčitelem a činit další jednání na Portálu.

4.4.      Administrátor si vyhrazuje právo ověřit totožnost Uživatele i jiným způsobem.

 

 1. PODMÍNKY ZÁPŮJČKY A ŽÁDOSTI

5.1.      Smlouva o zápůjčce je uzavřena během Aukce na Portálu: Uživatel předloží Žádost, která je schválena Administrátorem; během Aukce Zapůjčitel předloží Nabídku; poté, co Vydlužitel přijme Nabídku (Přijetí) a Uživatelé souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami, je Smlouva o zápůjčce uzavřena. Základní podmínky uzavření Smlouvy o zápůjčce jsou Výše zápůjčky, Úroky a Doba splácení zápůjčky.

5.2.      Požadavky vztahující se k Výši zápůjčky:

5.2.1.      Zápůjčky budou poskytovány a přijímány prostřednictvím Portálu v měně uvedené v Žádosti;

5.2.2.      Administrátor má právo doporučit Uživateli snížení Výše zápůjčky. Pokud Uživatel nesníží jím požadovanou Výši zápůjčky, Administrátor má právo neschválit Žádost a nepovolit konání Aukce.

5.3.      Zapůjčitelé poskytují Zápůjčky za Úrok stanovený Vydlužitelem v Žádosti.

5.4.      Uživatel má právo uvést požadovanou Dobu splácení zápůjčky, která nesmí být kratší ani delší než doba, kterou Administrátor schválil v době vyplnění Žádosti jako nejkratší a nejdelší dobu.

5.5.      Pro Uživatele bude vygenerován unikátní předběžný Splátkový kalendář v souladu s Výší Zápůjčky, Úroky a Dobou splácení zápůjčky uvedenou Uživatelem obsahující veškeré Administrativní poplatky, které by měly být hrazeny Uživatelem a další důležité informace.

5.6.      Uživatel, který má zájem vytvořit Žádost v souladu s touto předběžnou informací musí vyplnit formulář na Portálu a uvést následující:

5.6.1.      Uživatelovy osobní údaje (jméno, příjmení, adresu, kontaktní údaje atd.);

5.6.2.      Uživatelův měsíční příjem a na požádání i měsíční příjem domácnosti;

5.6.3.      Uživatelovy, a na požádání i rodinné, měsíční výdaje;

5.6.4.      Souhlas se zpracováním jeho osobních údajů;

5.6.5.      Souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami.

5.7.      Uživatel může být ve stádiu podání Žádosti Administrátorem požádán o předložení výpisu z bankovního účtu za poslední čtyři měsíce, považuje-li to Administrátor za nutné. Informace obsažené ve výpisu z bankovního účtu nesmějí být sděleny žádnému jinému Uživateli za žádných okolností a budou použity výhradně za účelem ověření správnosti poskytnutých informací uvedených v Žádosti.

5.8.      Poté, co Uživatel vyplní formulář, Žádost je automaticky vygenerována Portálem. Uživatel je povinen tuto Žádost elektronicky potvrdit. Žádost je považována za závaznou pro všechny Uživatele a Aukce bude považována za zahájenou poté, co Uživatel jako Vydlužitel elektronicky potvrdí Žádost a Administrátor ji schválí.

5.9.      Po obdržení elektronicky potvrzené Žádosti ji Administrátor posoudí a má právo:

5.9.1.      Schválit Žádost a přesunout ji do sekce Aukce;

5.9.2.      V případech, kdy Vydlužitel nepředloží výpis z bankovního účtu, pokud předložení tohoto dokumentu považuje Administrátor za nezbytné, a/nebo přiložené informace nejsou přesné a/nebo Administrátor požaduje od Vydlužitele dodatečné informace, má Administrátor právo kontaktovat Vydlužitele pomocí kontaktních údajů a telefonního čísla uvedených Vydlužitelem, za účelem doplnění chybějících informací.

5.9.3.      V případech, kdy Vydlužitel předložil spolu se Žádostí nesprávné nebo neúplné informace a/nebo v jakýchkoli jiných případech, může Administrátor, podle svého uvážení, odmítnout schválení Žádosti a nepřesunout ji do sekce Aukce;

5.9.4.      V případech, kdy se Administrátor rozhodne na základě informací předložených Vydlužitelem, že Výše Zápůjčky a/nebo Úroky a/nebo Doba splácení musí být změněny, bude vygenerována nová Žádost a Uživatel bude na tuto okolnost upozorněn. Uživatel má právo tuto novou Žádost odmítnout. V takovém případě má Administrátor právo neschválit původní Žádost a nepřesunout ji do sekce Aukce.

5.10.    Po schválení Žádosti Administrátorem bude Žádost přesunuta do sekce Aukce na dobu maximálně 15 dnů.

5.11.    Pokud je Žádosti zcela vyhověno v kratší době, než na kterou byla přesunuta do sekce Aukce, má Vydlužitel právo přijmout Nabídku(y) Zapůjčitele(ů) bez čekání na konec Aukce.

5.12.    Pokud Žádosti není zcela vyhověno během 15 dnů, bude Aukce považována za neplatnou a nevyvolává žádné právní účinky mezi Vydlužitelem a Zapůjčitelem(i).

5.13.    Nabídky Zapůjčitelů a Přijetí Vydlužitelů jsou neodvolatelné a nezměnitelné.

5.14.    Administrátor není odpovědný za to, že se Aukce nekoná, ani to nemůže být považováno za porušení jeho povinností.

5.15.    Po přesunutí Žádosti do Aukce a během Aukce má Administrátor právo zveřejnit informace týkající se Vydlužitele – místo trvalého pobytu, profesi (povolání), výši výdajů, typ výdajů, výši příjmů, typ příjmů, majetek, vzdělání, pracovní zkušenosti, které jsou odůvodněně požadovány Zapůjčiteli k posouzení Žádosti v souladu s jejími podmínkami a potvrzení jejich Nabídek; nicméně Administrátor není oprávněn na Aukci zveřejnit jméno, příjmení, rodné číslo, IČO či přesnou adresu Vydlužitele.

5.16.    Během Aukce má každý Uživatel možnost sledovat předložené Nabídky v reálném čase.

5.17.    Během Aukce Zapůjčitelé mohou podávat Nabídky s různou Výší zápůjčky, ale nejsou oprávněni nabízet jiné podmínky Zápůjčky, než které jsou uvedeny Vydlužitelem v Žádosti. Nabídka Zapůjčitele nesmí být nižší než 250,- Kč a vyšší než 25.000,- Kč, a nesmí překročit Výši zápůjčky určenou Vydlužitelem v Žádosti.

5.18.    Na konci Aukce má Vydlužitel 48 (čtyřicet osm) hodin na Přijetí Nabídek Zapůjčitelů. Pokud během této doby Vydlužitel nepřijme Nabídky Zapůjčitelů, je to považováno za odmítnutí Nabídek Zapůjčitelů a na Aukci se hledí jako by se nekonala.

5.19.    Zapůjčitel nesmí poskytnout více peněžních prostředků, než kolik má uloženo na Administrátorově Sběrném účtu. Jakmile Zapůjčitel potvrdí konkrétní Výši zápůjčky, kterou je ochoten poskytnout Vydlužiteli během Aukce, je příslušná Výše zápůjčky rezervována na Sběrném účtu pro tuto konkrétní Zápůjčku.

5.20.    Pro potvrzení Nabídky v Aukci je Zapůjčitel povinen elektronicky potvrdit, že souhlasí s podmínkami Smlouvy o zápůjčce, tj. zaškrtnout políčko a kliknout na tlačítko „Souhlasím“, a dát tak oficiální souhlas s uzavřením Smlouvy o zápůjčce. Nabídka zůstává v platnosti do skončení Aukce.

5.21.    Zapůjčitel, který předložil Nabídku, není oprávněn předložit novou Nabídku do výše rezervovaných peněžních prostředků a/nebo převést tuto výši na jeho jiný účet, kromě případů, kdy Administrátor zruší rezervaci, pokud Vydlužitel nepřijme Nabídku.

5.22.    Administrátor zruší rezervaci peněžních prostředků Zapůjčitele, pokud (i) se Aukce nekoná nebo (ii) Vydlužitel nepřijme Nabídku. V tomto případě může Uživatel dosud rezervovanými peněžními prostředky na jeho Sběrném účtu opět volně nakládat.

5.23.    Při dohlížení na Aukci má Administrátor právo omezit Žádosti Vydlužitelů a/nebo Nabídky Zapůjčitelů bez předchozího upozornění.

 

 1. AUKCE, UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE

6.1.      Zapůjčitel, který má zájem zúčastnit se Aukce, musí nejdříve prokázat svou totožnost a mít své peněžní prostředky dostupné na Sběrném účtu.

6.2.      Smlouva o zápůjčce je uzavřena okamžikem, kdy Vydlužitel prostřednictvím Portálu a/nebo Administrátor v zastoupení Vydlužitele přijme nabídku Zapůjčitelů a provede převod peněžních prostředků na bankovní účet Vydlužitele.

6.3.      Administrátor zaznamenává a registruje všechny Nabídky podané v Aukci v chronologickém pořadí. Toto pořadí je určeno podle času na Portálu.

6.4.      Aukci vyhrávají ti Zapůjčitelé, kteří jako první před uplynutím termínu konání Aukce podají svou Nabídku dříve než ostatní Zapůjčitelé, za předpokladu, že Vydlužiteli budou nabídnuty peněžní prostředky v plné výši (Výše zápůjčky) a Vydlužitel tuto Nabídku přijme.

6.5.      Zapůjčitel nesmí Nabídku od okamžiku podání zrušit.

6.6.      Pokud nebudou během doby Aukce podány žádné Nabídky pro celou Výši zápůjčky uvedenou v Žádosti, bude se na Aukci hledět, jako by se nekonala.

6.7.      Po skončení Aukce a po Přijetí Nabídek Zapůjčitelů Vydlužitelem pošle Portál automaticky oznámení o výsledku Aukce všem účastníkům Aukce a uvede Zapůjčitele (unikátní přihlašovací jméno Uživatele), kteří Aukci vyhráli a stejně tak Nabídky, na jejichž základě byla Smlouva o zápůjčce uzavřena.

6.8.      Pokud skončí Aukce a Vydlužitel přijme Nabídky od Zapůjčitelů, provede Administrátor následující kroky: (i) přiřadí Smlouvě o zápůjčce jedinečné identifikační číslo; (ii) vytvoří konkrétní Splátkový kalendář pro Vydlužitele; a (iii) připíše peněžní prostředky na bankovní účet Vydlužitele.

6.9.      Zapůjčitel potvrzuje, že Administrátor má právo připsat částku uvedenou v Nabídce na bankovní účet Vydlužitele za předpokladu splnění všech výše uvedených podmínek.

6.10.    Po skončení Aukce se budou Zapůjčitelé moci rovněž seznámit se Splátkovým kalendářem k příslušné Smlouvě o zápůjčce, stavem plateb, stávajícím zůstatkem a dalšími informacemi v reálném čase. Uživatelé mohou být identifikováni buďto podle Uživatelského čísla a/nebo zvláštního Portálem vygenerovaného kódu a/nebo skutečného jména a příjmení, popřípadě rodného čísla (IČO).

 

 1. PLATBY PODLE SMLOUVY O ZÁPŮJČCE

7.1.      Vydlužitel zaplatí Výši zápůjčky, Úroky a Administrativní poplatky v souladu se schváleným Splátkovým kalendářem.

7.2.      Úroky se počítají od okamžiku uzavření Smlouvy o zápůjčce a poskytnutím Zápůjčky.

7.3.      Částka, kterou je Vydlužitel povinen zaplatit, se skládá z: Výše zápůjčky, Úroků a dalších pokut (pokud jsou vyměřené) ve prospěch Zapůjčitelů, a Administrativních poplatků ve prospěch Administrátora, jak je uvedeno ve Zvláštních podmínkách, stanoveno ve Splátkovém kalendáři a v Ceníku Administrátora zveřejněném na Portálu.

7.4.      Vydlužitel je povinen zaplatit Administrátorovi poplatek za uzavření smlouvy dle Ceníku Administrátora zveřejněném na Portálu. Administrátor je oprávněn odečíst tuto částku z peněžních prostředků uložených na Sběrném účtu před zasláním peněžních prostředku na účet Vydlužitele a převést tuto částku odpovídající Poplatku za uzavření smlouvy na bankovní účet Administrátora.

7.5.      Vydlužitel se zavazuje splatit Výši zápůjčky a Úroky stanovené ve Zvláštních podmínkách dle Splátkového kalendáře a v souladu s instrukcemi v platebním příkazu Administrátora. Pokud se instrukce uvedené v platebním příkazu liší od informací uvedených ve Splátkovém kalendáři nahraném na unikátním Uživatelském účtu, musí Uživatel provést platby v souladu se Splátkovým kalendářem. Vydlužitel je povinen stejným způsobem zaplatit Administrativní poplatky a další platby.

7.6.      Vydlužitel provede platbu na Sběrný účet, z něhož Administrátor rozděluje peněžní prostředky Zapůjčitelům a Administrátorovi. Uživatelé tímto udělují souhlas Administrátorovi k rozdělování peněžních prostředků tak, aby mohl Administrátor řádně poskytovat platební služby za účelem zajištění řádného splácení dluhu Vydlužitele, k jehož úhradě se Vydlužitel ve Smlouvě o zápůjčce zavázal. Pokud Vydlužitel odvolá tento souhlas, Administrátor nebude moci automaticky odečítat platby Zápůjčky a bude to považováno za podstatné porušení Dohody o užívání. V takovém případě je Administrátor oprávněn kdykoliv ukončit Dohodu o užívání (včetně případů, kdy ještě nedojde k prodlení s některou platbou) a v zastoupení Zapůjčitele i ukončit Smlouvu o zápůjčce, čímž se celý dluh se stává splatný a Vydlužitel je povinen uhradit zbývající část Zápůjčky, Úroků a Administrativních poplatků v plné výši tak, jak by je Vydlužitel byl povinen uhradit až do konce Doby splácení zápůjčky v případě, že by k žádnému porušení povinnosti nedošlo.

7.7.      Vydlužitel musí převést peněžní prostředky na Sběrný účet takovým způsobem, aby byly připsány nejpozději v den odpočtu příslušné platby (tj. v den splátky Zápůjčky a dalších souvisejících plateb v souladu se Splátkovým kalendářem).

7.8.      V případě, že Administrátor nebude na Sběrném účtu evidovat veškeré potřebné platby řádné splátky Zápůjčky dle Splátkového kalendáře, znamená to, že Vydlužitel zmeškal lhůtu splátky a je v prodlení, a v tomto případě musí zaplatit pokutu za prodlení a další platby stanovené v této Dohodě o užívání, ve Všeobecných obchodních podmínkách, v Ceníku Administrátora zveřejněném na Portálu nebo ve Zvláštních podmínkách.

7.9.      Příjmy z Úroků získaných Zapůjčiteli za poskytování Zápůjčky prostřednictvím Portálu jsou zdanitelné a Zapůjčitelé jsou povinni tyto příjmy přiznat v souladu s příslušnými daňovými zákony podle místa daňového rezidenství Zapůjčitele. Administrátor není a nemůže být odpovědný za řádné splnění povinností týkající se daně z příjmu.

7.10.    Vydlužitel má právo předčasně splatit Zápůjčku, respektive její zbývající část, Úroky a Administrativní poplatky, a to splacením dosud nesplacené jistiny Zápůjčky včetně Úroků a 30 % celkové hodnoty Administrativních poplatků počítaných do konce Doby splácení zápůjčky podle Splátkového kalendáře, o čemž nejprve uvědomí Administrátora, který mu sdělí celkovou dlužnou částku.

7.11.    Veškeré přijaté platby od Vydlužitele na Sběrný účet budou započteny na úhradu pohledávek v následujícím pořadí: 1. Na úhradu nákladů za vymáhání pohledávky (pokud jsou) 2. Poměrně na úhradu smluvní pokuty (pokud je vyměřena), Úroků, jistiny Zápůjčky ve prospěch Zapůjčitelů a Administrativních poplatků ve prospěch Administrátora.

7.12.    Pokud bude za Vydlužitele splácet třetí strana a Administrátor není schopen řádně identifikovat Vydlužitele, nepovažuje se takové plnění dluhu Vydlužitele za řádné plnění a Vydlužitel bude proto povinen zaplatit Úroky a dalších poplatky/pokuty z prodlení za příslušnou dobu. Takto obdrženou částku, kterou není Administrátor schopen identifikovat, vrátí Administrátor na bankovní účet, ze kterého byla platba odeslána, popřípadě vrátí této třetí osobě, pokud je možné tuto osobu řádně identifikovat.

7.13.    Vydlužitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce třetí straně bez souhlasu Zapůjčitele.

7.14.    Administrátor má právo jednostranně ukončit tuto Dohodu o užívání a v zastoupení Zapůjčitele i ukončit Smlouvu o zápůjčce, a okamžitě žádat zaplacení nesplacené jistiny Zápůjčky, Úroků, Administrativních poplatků a ostatních plateb za prodlení (pokuty, poplatky z prodlení), jakož i v případě, kdy dá Vydlužitel najevo, že nesplní své povinnosti nebo se úmyslně vyhýbá plněním svých povinností, jakož i v případě, kdy se vyskytnou známky podvodného nebo klamavého jednání Vydlužitele a Administrátor na základě těchto skutečností může prohlásit, že Vydlužitel závažným způsobem porušil Smlouvu o zápůjčce (podstatné porušení Smlouvy). Administrátor zašle Vydlužiteli oznámení týkající se (i) platby za prodlení a (ii) ukončení Smlouvy o zápůjčce e-mailem nebo doporučenou poštou na adresu bydliště uvedenou ve Zvláštních podmínkách nejpozději 14 dnů před plánovaným dnem ukončení Smlouvy o zápůjčce. Oznámení se považuje za řádně doručené po pěti dnech ode dne jejího odeslání.

 

 1. PLATEBNÍ SYSTÉM PORTÁLU

8.1.      Administrátor provádí veškeré platby a připsání prostředků přes Sběrný účet. Peněžní prostředky budou připsány Administrátorovi pouze v případě, že mu náleží, tedy pouze v případě splatných Administrativních poplatků a dalších plateb dle Smlouvy o zápůjčce,  Dohody o užívání a Ceníku Administrátora zveřejněném na Portálu.

8.2.      Administrátor provede připsání a převod prostředků prostřednictvím Portálu.

8.3.      Administrátor je pouhým prostředníkem odpovědným za řádné plnění instrukcí od Uživatelů, avšak není oprávněn činit konkrétní rozhodnutí.

8.4.      Administrátor není odpovědný za jakékoli škody vzniklé Uživateli způsobené nesprávným rozhodnutím učiněným Uživatelem a/nebo nesprávnou informací poskytnutou Vydlužitelem a/nebo v případě, kdy Uživatel předá třetí osobě a/nebo ztratí své unikátní Uživatelské číslo a/nebo v případech, kdy je připisování nebo převádění prostředků provedeno nesprávně kvůli činnostem třetí strany, která není jakkoliv spřízněná s Administrátorem a v případě neoprávněného narušení systému.

8.5.      Administrátor nemá žádná vlastnická práva k peněžním prostředkům dostupných na Sběrném účtu.

8.6.      Všechny převody učiněné přes Sběrný účet budou zaznamenány na uživatelském účtu na Portálu.

8.7.      Uživatel je povinen okamžitě informovat Administrátora o jakýchkoliv nesprávně připsaných či odečtených prostředcích na/z Sběrného účtu.

 

 1. DLUH UŽIVATELE

9.1.      V případě prodlení Vydlužitele s úhradou jakékoliv splátky dle Splátkového kalendáře vzniká Zapůjčiteli nárok na úroky z prodlení z dlužné částky, ohledně které je Vydlužitel v prodlení, ve stejné výši jako je sjednaná úroková sazba ve Smlouvě o zápůjčce.

9.2.      V případě, že Vydlužitel nepřevede peněžní prostředky na Sběrný účet včas dle Splátkového kalendáře, bude v prodlení s plněním svých povinností a bude povinen Administrátorovi zaplatit následující Administrativní poplatky za správu Dluhu:

9.2.1.      V případě prodlení alespoň o jeden den: Poplatek za administraci prodlení ve výši 300 Kč za každou opožděnou splátku;

9.2.2.      Vydlužitel bude upozorněn na fakt, že je v prodlení se splátkou prostřednictvím sms a/nebo emailu a/nebo telefonicky a/nebo dopisem. Vydlužitel je povinen Administrátorovi uhradit Poplatky za upomínky, a to 50 Kč za každou upomínku zaslanou emailem, 50 Kč za každou upomínku sms, 150 Kč za každou upomínky telefonicky a 500 Kč za každou upomínku dopisem s tím, že Administrátor může zaslat maximálně 10 upomínek emailem, 10 upomínek sms, 10 upomínek telefonicky a 3 upomínky dopisem. Vydlužitel však není zbaven povinností plnit své povinnosti, pokud nebude upozorněn na prodlení podle tohoto odstavce.

9.3.      Smlouva o zápůjčce může být ukončena jednostrannou výpovědí Administrátora v případech stanovených ve Všeobecných obchodních podmínkách a v této Dohodě o užívání.

9.4.      Administrátor není odpovědný za nesplnění povinností ze strany Vydlužitele, včetně prodlení s jakoukoliv platbou na splátku dluhu Vydlužitele vůči Zapůjčiteli.

9.5.      Vydlužitel potvrzuje, že není s osobou Zapůjčitele nijak spřízněn a Zapůjčitel potvrzuje, že není s osobou Vydlužitele nijak spřízněn.

9.6.      Zapůjčitel postupuje Administrátorovi pohledávku na úhradu veškerých dlužných částek ze Smlouvy o zápůjčce mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem („Pohledávka“). Účinnost postoupení Pohledávky je vázáno na splnění odkládací podmínky, která je splněna okamžikem vzniku nároku Zapůjčitele na smluvní pokutu dle odstavce 8.4. Všeobecných obchodních podmínek. Pro odstranění pochybnosti se uvádí, že okamžikem vzniku nároku Zapůjčitele na smluvní pokutu přechází Pohledávka včetně jejího příslušenství a práv s pohledávkou spojených, včetně jejího zajištění na Administrátora. Zapůjčitel tímto zmocňuje Administrátora k oznámení postoupení Pohledávky Vydlužiteli, kterou Administrátor zašle Vydlužiteli na emailovou adresu uvedenou v databázi Portálu nebo na jeho poslední známé bydliště.

9.7.      Odměna za postoupení Pohledávky se dohodou stran určuje tak, že Administrátor, po odečtení nákladů na vymáhání Pohledávky, uhradí Zapůjčiteli částku odpovídající výši vymožené částky Zápůjčky včetně Úroků, respektive jejich nesplacené části, se kterou se Vydlužitel dostal do prodlení. Splatnost této odměny nastává okamžikem úspěšného vymožení dlužné částky. V případě, že dojde k vymožení dlužné částky pouze částečně, uspokojí se nejprve nárok Administrátora na odečtení nákladů na vymáhání Pohledávky.

9.8.      Vydlužitel má právo obrátit se na Administrátora písemně a za účelem posunutí termínů jednotlivých splátek může žádat o úpravu rozvrhu splátek ve Splátkovém kalendáři v případech a v souladu s postupem uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách.

9.9.      V případě, že se Vydlužitel opozdí s jakoukoli splátkou, následně uhrazená částka Vydlužitelem bude započtena poměrně na jednotlivé platby, které má povinnost Vydlužitel hradit na základě Splátkového kalendáře, jakož i dle této Dohody o užívání a/nebo Všeobecných obchodních podmínek a/nebo specifikovaných v Ceníku Administrátora zveřejněného na Portálu.

 

 1. CENÍK

10.1.    Všechny poplatky, odměny a náklady, které je Uživatel povinen zaplatit Administrátorovi jsou stanovené v této Dohodě o užívání a/nebo zveřejněny na Portálu v Ceníku Administrátora (sazbách služeb platných v daný okamžik), a/nebo uvedené ve Všeobecných obchodních podmínkách a/nebo ve Zvláštních podmínkách.

10.2.    Poplatky účtované finančními institucemi za převod finančních prostředků mezi bankovním účtem Uživatele a Sběrným účtem budou hrazeny Uživatelem.

10.3.    Pokud se den splatnosti splátky Zápůjčky a jiných splátek splatných Vydlužitelem shoduje se dnem pracovního klidu, za den splatnosti bude považován následující pracovní den.

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE UŽIVATELE

11.1.    V souvislosti s uzavřením této Dohody o užívání, pro účely užívání Portálu a služeb Administrátora, Uživatel  bere na vědomí, že Administrátor bude nakládat s jeho osobními údaji v souladu s touto Dohodou o užívání a Všeobecnými obchodními podmínkami. Uživatel uděluje Administrátorovi právo nakládávat s jeho osobními údaji pro účely a v rozsahu stanovenými Dohodou o užívání a Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i na základě právních předpisů a způsoby v nich stanovenými. Uživatelé, kteří jsou fyzickou osobou, mají právo kdykoliv požádat o ukončení nakládání s osobními údaji a zničení shromážděných osobních údajů nebo jejich znepřístupnění, pokud neexistuje žádný platný právní nebo smluvní vztah mezi Uživatelem a jinými Uživateli na Portálu a/nebo Administrátorem a pokud Administrátor nemá povinnost uchovávat tyto údaje.

11.2.    Administrátor je oprávněn zpracovávat všechny údaje Uživatelů, které jsou mu sděleny během poskytování služeb Uživatelům podle této Dohody o užívání. Administrátor je rovněž oprávněn vyhledávat a shromažďovat údaje o Uživatelích z veřejně dostupných zdrojů.

11.3.    Uživatel  bere na vědomí, že Administrátor bude využívat rodné číslo/IČO Uživatele a také, že bude přijímat jeho osobní údaje a nakládat s nimi pro následující účely: určení totožnosti Uživatele, ověření správnosti osobních údajů, poskytování platebních služeb malého rozsahu, posouzení Žádosti o Zápůjčku a její uveřejnění na Aukci za účelem uzavření Smlouvy o zápůjčce mezi Uživateli, kontrola plnění povinností dle Smlouvy o zápůjčce a provádění transakcí, vedení účetnictví týkající se Dohody o užívání a zákazníků (finanční, účetní, statistické), prevence finančních ztrát, ochrana práv a oprávněných zájmů Administrátora, správa dluhů, řádné poskytování služeb za jakýmkoli dalším účelem v souvislosti s předmětem Smlouvy o zápůjčce a Dohody o užívání. Uživatel souhlasí s tím, aby Administrátor získal, shromažďoval, nakládal s nimi a uchovával všechny osobní údaje, které jsou dostupné z veřejných zdrojů.

11.4.    Administrátor má právo nakládat s údaji Uživatelů v rozsahu, v jakém je to třeba k poskytování služeb Uživateli dle této Dohody o užívání, včetně, nikoli však výlučně, údaje, které jsou nutné pro plnění a zajištění Smlouvy o zápůjčce uzavřené prostřednictvím Portálu. Jedná se o následující údaje (zejména, nikoli však výlučně):

11.4.1.    osobní údaje Uživatele, tj. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo (IČO), rodinný stav, informace o identifikačních dokladech atd.;

11.4.2.    kontaktní údaje Uživatele, tj. adresa místa pobytu, email, telefonní číslo atd.;

11.4.3.    Uživatelovo zaměstnání, vzdělání, tj. výše dosaženého vzdělání, pracovní pozice, profese, zaměstnání apod.;

11.4.4.    finanční situace Uživatele, tj. příjem, výdaje, majetek, dluhy, vlastnictví nemovitých věcí, existující dluhy na Portálu atd.;

11.4.5.    obecné informace o Uživateli, tj. informace o přesnosti splácení, o frekvenci návštěv Portálu, o aktivitě na fóru na Portálu, o jeho zapojení do aktivit Portálu atd.;

11.4.6.    osobní údaje o Uživateli ze sociálních sítí v případech, kdy k tomu Uživatel dal souhlas a v rozsahu v jakém dal souhlas prostřednictvím sociálních sítí (Facebook, Twitter, Linkedin atd.) pro účely uzavření Smlouvy o zápůjčce.

11.5.    Administrátor bude nakládat s údaji Uživatelů a používat je za účelem, aby Administrátor byl schopen řádně poskytovat služby Portálu Uživatelům a dohlížet na stav plnění Smluv o zápůjčce.

11.6.    Administrátor má právo použít anonymizované údaje Uživatele za účelem jejich analýzy různými statistickými metodami k provedení finanční a statistické analýzy ke zlepšování kvality služeb, snížení rizik atd. Administrátor má právo zveřejnit anonymizované statistické analýzy těchto dat a použít je k marketingovým nebo jiným účelům.

11.7.    Administrátor má právo sdělit údaje Uživatele (v případech, kdy není možné se sdělení těchto údajů vyhnout nebo v případech, kdy je to důvodně nezbytné):

11.7.1.    poskytovatelům služeb Administrátora, kteří se nemohou vyhnout seznámení se s údaji Uživatelů kvůli specifické povaze poskytovaných služeb (společnosti poskytující účetní služby, poskytovatelé IT služeb, právníci, soudci, rozhodci, exekutoři, správci databází atd.); nebo

11.7.2.    když je k tomu Administrátor povinen dle platných právních předpisů.

11.8.    Administrátor je oprávněn použít kontaktní informace poskytnuté Uživatelem za účelem kontaktování Uživatele ohledně doplnění informací a/nebo jiných nezbytných záležitostí a rovněž pro účely nabízení nových služeb Administrátora Uživateli, tj. pro přímé marketingové účely. Uživatel má možnost informovat Administrátora, pokud nesouhlasí s použitím dat pro přímé marketingové účely.

11.9.    Administrátor má právo zaznamenávat data, která získá od Uživatele během komunikace s ním (prostřednictvím pošty, telefonu, emailu atd.).

11.10. Uživatel garantuje, že všechny údaje poskytnuté Administrátorovi při využívání služeb Portálu jsou správné.

11.11. Uživatel, který podal chybné informace, je odpovědný za škodu vzniklou Administrátorovi a/nebo dalším Uživatelům kvůli této informaci, a to včetně, nikoliv však výlučně, případů, kdy ostatní Uživatelé uzavřou Smlouvu o zápůjčce s Uživatelem, který podal chybnou informaci, na základě přesvědčení, že tato informace byla správná.

11.12. Uživatel musí do 5 kalendářních dnů písemně vyrozumět Administrátora o následujících skutečnostech:

11.12.1. jakékoliv změně osobních údajů, zvláště o změně kontaktních údajů;

11.12.2. náhlém zhoršení jeho ekonomické situace a každé okolnosti, která omezuje nebo by mohla omezovat platební schopnost Vydlužitele;

11.12.3. užití Zápůjčky k jinému účelu, než jaký je uveden v Žádosti;

11.12.4. každé okolnosti, která zhoršila nebo by mohla zhoršit schopnost Vydlužitele řádně plnit přijaté povinnosti a o každé okolnosti, která zhorší nebo by mohla zhoršit budoucí finanční situaci Vydlužitele (např. nově přijatý dluh (nové spotřebitelské smlouvy, leasing apod.));

11.12.5. jakémkoliv rozhodčím, soudním anebo jiném řízení (exekučním, insolvenčním apod.), které je zahájeno Vydlužitelem nebo proti Vydlužiteli, pokud by mohlo zhoršit jeho situaci.

11.13. V případě, že Uživatel nepředloží informace uvedené v bodě 11.12 a Administrátor se dozví o existenci takovýchto okolností a o opomenutí Uživatele o nich informovat, má Administrátor právo toto považovat za podstatné porušení Dohody o užívání a přijmout příslušná opatření, včetně, nikoli však výlučně, ukončení Dohody o užívání, pozastavení uživatelského účtu a/nebo vyloučení Uživatele z Portálu apod.

11.14. Uživatel souhlasí, že jeho anonymizované údaje budou zveřejněny na Portálu během Aukce poté, co vyplnil a potvrdil Žádost.

11.15. Uživatel tímto bere na vědomí, že:

11.15.1. Administrátor je oprávněn získat Uživatelovy osobní údaje od třetích stran, vůči kterým Uživatel nesplnil svoje finanční nebo majetkové závazky a stejně tak od správců údajů shromažďujících údaje o dlužnících v případech a v souladu s postupem stanoveným právními předpisy;

11.15.2. Administrátor obdrží údaje o Uživateli během jeho registrace, ověření totožnosti, předložení Žádosti a Nabídky, komunikace a během celé doby, kdy je Uživatelem Portálu.

11.16. Uživatel si je vědom a rozumí, že Smlouva o zápůjčce je uzavřena mezi Vydlužitelem a Zapůjčitelem. Na základě tohoto ustanovení, je Zapůjčitel oprávněn znát osobu (jméno a příjmení), které byla Zápůjčka poskytnuta a Vydlužitel je oprávněn znát osobu (jméno a příjmení), která mu poskytla Zápůjčku a které má být Zápůjčka splacena. Zapůjčitel a Vydlužitel jsou rovněž oprávněni získat i další nezbytné identifikační údaje druhé strany. Uživatelé souhlasí a nenamítají nic proti tomu, že jsou tyto údaje dostupné stranám Smlouvy o zápůjčce.

11.17. Uživatel se zavazuje, že nebude zveřejňovat informace, které obdrží na základě Smlouvy o zápůjčce, včetně, nikoli však výlučně, informací ohledně druhé strany Smlouvy o zápůjčce (jméno, příjmení, rodné číslo/IČO, Výši zápůjčky, Úroky, Dobu splácení zápůjčky, peněžní částku převedenou od konkrétního Zapůjčitele, informace o nesplnění povinností Vydlužitele, Splátkový kalendář, informace o vymáhání splatné Pohledávky Zapůjčitele ze Zápůjčky atd.) třetím stranám. Osoba, jež poruší tuto povinnost mlčenlivosti, zaplatí pokutu rovnající se výši Zápůjčky poškozené straně, pokutu rovnající se výši Zápůjčky Administrátorovi (které se považují za vynaložené náklady Administrátora a Zapůjčitelů) a rovněž nahradit veškeré přímé a nepřímé ztráty a škodu, pokud nebyly pokryty pokutou.

11.18. Zapůjčitel ani Vydlužitel nejsou oprávněni užívat informace získané na základě bodů 11.14 a 11.16 k uspokojení nesouvisejících potřeb, včetně, nikoli však výlučně, aby získali možnost odkladu nebo předčasného splacení části Zápůjčky, či aby nabízeli ostatní služby atd.

 

 1. PLATEBNÍ NESCHOPNOST ADMINISTRÁTORA

12.1.    V případě zahájení insolvenčního řízení Administrátora budou všechny Aukce ukončeny a žádné nové Zápůjčky nebudou umožněny.

12.2.    Veškeré informace musí být poskytnuty insolvenčnímu správci nebo jiné autorizované osobě, aby řádně naplnili Dohodu o užívání, zajistili kontinuitu vymáhání stávajících Pohledávek a další činnosti nezbytné pro zajištění řádného trvání právního vztahu.

12.3.    Administrátorův úpadek nemá žádný vliv na stávající platné Smlouvy o zápůjčce a tyto Smlouvy o zápůjčce zůstanou v platnosti.

 

 1. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ADMINISTRÁTORA

13.1.    Administrátor není odpovědný za:

13.1.1.    správnost a pravost údajů předložených Administrátorovi a ostatním Uživatelům Uživatelem;

13.1.2.    nelegální činnost Uživatele a/nebo porušení Dohody o užívání a/nebo Zvláštních podmínek a/nebo Všeobecných obchodních podmínek; splnění závazků a povinností ze Smlouvy o zápůjčce;

13.1.3.    platnost a legitimitu Zápůjčky a jiných smluv uzavřených na Portálu;

13.1.4.    ztráty, pokud byly způsobeny vyšší mocí, včetně činů třetích stran, stejně jako selhání přenosu komunikace, elektronické výměny dat a elektronických platebních systémů.

13.2.    Uživatelé uzavírají Smlouvu o zápůjčce s ostatními Uživateli přímo na Portálu na svou vlastní odpovědnost a riziko a jsou povinni být stranami Smlouvy o zápůjčce.

13.3.    Uživatelé přijímají riziko a odpovědnost za použití forem smluv nabízených na Portálu a jsou povinni oznámit Administrátorovi, pokud zaznamenají jakékoli nepřesnosti nebo nesrovnalosti.

13.4.    Administrátor není odpovědný za žádné závazky, vzniklé na straně Vydlužitele a/nebo Zapůjčitele při uzavírání a/nebo plnění Smlouvy o zápůjčce prostřednictvím Portálu.

 

 1. POSTOUPENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE

14.1.    Uživatel má právo postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce („Postoupení smlouvy“) na Portálu jinému Uživateli v souladu s postupem stanoveným v této části. Uživatel je oprávněn volně disponovat se svými právy a povinnostmi ze Smlouvy o zápůjčce.

14.2.    K Postoupení smlouvy musí Uživatel označit Smlouvu o zápůjčce, kterou si přeje převést v Uživatelském samoobslužném systému a potvrdit Nabídku na Postoupení smlouvy.

14.3.    Uživatel má právo postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce za cenu vyšší či nižší, než je hodnota Pohledávky. Tato částka se považuje za úplatu, kterou jeden Uživatel musí zaplatit jinému Uživateli za Postoupení smlouvy.

14.4.    Uživatelova Nabídka na Postoupení Smlouvy se považuje za veřejnou a závaznou Nabídku na Postoupení smlouvy od okamžiku jejího potvrzení a od tohoto okamžiku může být Nabídka přijata jinými Uživateli.

14.5.    Uživatelé mají právo se seznámit s anonymizovanými informacemi o Vydlužiteli určenými v bodě 5.15 této Dohody o užívání, nicméně Administrátor není oprávněn zveřejnit osobní údaje před účinností Postoupení smlouvy.

14.6.    Uživatel má právo na Postoupení Smlouvy za částku, která odpovídá množství volných finančních prostředků Uživatele (nerezervovaných), jež má k dispozici na Sběrném účtu.

14.7.    K Postoupení smlouvy, musí Uživatel vybrat požadovanou Smlouvu o zápůjčce, na základě které mu vznikla Pohledávka vůči Vydlužiteli, ze seznamu na Portálu a kliknout na ni pro potvrzení. Následně Uživatel přijme Nabídku (Přijetí) a pokud tak učiní, nabývá práva a povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce.

14.8.    Uzavřená Smlouva o Postoupení smlouvy bude plněna tak, že finanční prostředky od Uživatele, na něhož byly postoupeny práva a povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce, budou přiděleny Uživateli, který práva a povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce úplatně nabyl.

14.9.    Nabyvatel práv a povinností ze Smlouvy o zápůjčce se změní v Portálu od data plnění Smlouvy o Postoupení smlouvy a nový nabyvatel bude oprávněn ke všem budoucím platbám a právům v souladu se Smlouvou o zápůjčce.

14.10. Uživatel, na něhož byly práva a povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce postoupeny, se stane stranou právního vztahu mezi ním a Vydlužitelem ve stejném rozsahu jako Uživatel, který na něho svá práva a povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce postoupil a vstoupí tak do všech práv a povinností Uživatele ze Smlouvy o zápůjčce.

14.11. Vydlužitel tímto souhlasí, že je Zapůjčitel oprávněn postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy o zápůjčce na jiného Uživatele (v souladu s § 1895 a násl. OZ). Poté, co bude uskutečněno Postoupení smlouvy, Administrátor oznámí Vydlužiteli, že došlo ke změně v osobě Zapůjčitele prostřednictvím e-mailu uvedeného v databázi na Portálu nebo prostřednictvím oznámení na uživatelském účtu Vydlužitele, které se považuje za řádné vyrozumění dlužníka o Postoupení smlouvy.

14.12. Administrátor je oprávněn nesouhlasit s Postoupením smlouvy, pokud je Vydlužitel v prodlení s placením splátek v souladu se Splátkovým kalendářem.

 

 1. AUTOMATICKÉ INVESTIČNÍ NÁSTROJE

15.1.    Prostřednictvím automatických investičních nástrojů můžou Zapůjčitelé přednastavit investiční parametry, účastnit se Aukcí, automaticky investovat na základě Žádostí a podávat Nabídky na základě předchozího nastavení. Uživatel může změnit parametry automatických investičních nástrojů v Uživatelském samoobslužném systému.

15.2.    Nabídka Zapůjčitele předložená s využitím automatických investičních nástrojů je rovnocenná s Nabídkou předloženou Uživatelem osobně a vyplývají z ní stejná práva a povinnosti podle této Dohody o užívání.

15.3.    Uživatelé přijímají riziko a odpovědnost za užívání automatických investičních nástrojů, nastavení parametrů, stejně tak jako rating Žádosti, do které investují a riziko potenciálního neplnění povinností Vydlužitele.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1.    Administrátor má právo navrhnout změnu této Dohody o užívání na Portále. V případě, že Uživatel nebude se změnou Dohody o užívání souhlasit, je Administrátor oprávněn tuto Dohodu o užívání vypovědět. Jakákoliv změna Dohody o užívání vstoupí v účinnost v den oznámení na Portálu a potvrzením ze strany Uživatelů.

16.2.    Uživatel je rovněž oprávněn v případě nesouhlasu se změnami Dohodu o užívání vypovědět. Tato výpověď nemá žádný vliv na práva a povinnosti Uživatele související se Smlouvami o zápůjčce uzavřenými prostřednictvím Portálu, kterými je Uživatel stranou.

16.3.    Uživatel může vypovědět tuto Dohodu o užívání prostřednictvím emailu kdykoli po splnění veškerých závazků a povinností plynoucích ze Smluv o zápůjčce uzavřených na Portálu vůči ostatním Uživatelům a Administrátorovi a pokud nemá v úmyslu Portál dále využívat.

16.4.    Administrátor může vypovědět Dohodu o užívání kdykoli, pokud ji Uživatel závažným způsobem poruší a/nebo v ostatních případech, kdy je vypovězení nezbytné (bez zavinění Uživatele). V takovém případě Administrátor omezí Uživateli přístup na Portál.

16.5.    Dohoda o užívání vstoupí v platnost v okamžiku, kdy ji Uživatel elektronicky potvrdí kliknutím na Portálu a je účinná včetně všech změn a dodatků až do úplného splnění práv a povinností podle Smlouvy o zápůjčce a/nebo po dobu užívání Portálu Uživatelem.

16.6.    Tato Dohoda o užívání se řídí právem České republiky.

16.7.    Všechny spory mezi Uživatelem a Administrátorem budou řešeny smírčím jednáním. V případě nedosažení dohody, budou spory řešeny před soudy České republiky.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(„Všeobecné obchodní podmínky“)

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou uzavřeny podle ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném znění („OZ“), a společně s Dohodou o užívání upravují práva a povinnosti pro veškeré smluvní vztahy mezi Vydlužitelem, Zapůjčitelem a Administrátorem. Smlouva o zápůjčce se vedle těchto Všeobecných obchodních podmínek a Zvláštních podmínek dále řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem. Podmínkou vzniku jakéhokoli smluvního vztahu mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem je souhlas Vydlužitele a Zapůjčitele s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Smlouva o zápůjčce („Smlouva“) je uzavřena mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem za podmínek uvedených ve Zvláštních podmínkách.

 

 1. DEFINICE

1.1.      Pojmy použité v těchto Všeobecných obchodních podmínkách jsou definovány tak, jak je uvedeno níže. Další definice použitých pojmů jsou uvedeny v Dohodě o užívání, Nabídce nebo v Přijetí a jsou použitelné v těchto Všeobecných obchodních podmínkách obdobně.

Všeobecné obchodní podmínky znamenají tyto Všeobecné obchodní podmínky Zápůjčky;

OZ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Portál znamená systém umístěný na webové stránce www.finbee.cz, na nějž dohlíží a který spravuje Administrátor a s pomocí nějž Uživatelé, kteří řádně vyplnili Žádost a obdrželi potvrzení od Administrátora, mohou přijímat Zápůjčky a Uživatelé, kteří mohou poskytovat Zápůjčky prostřednictvím účasti na Aukcích podáním Nabídky, a tak mezi sebou uzavírat Smlouvy o zápůjčce. Administrátorovo plnění spočívá ve správě Portálu, správě Zápůjčky a poskytování platebních služeb malého rozsahu;

Uživatel znamená uživatele Portálu – fyzickou nebo právnickou osobu, která je buďto Zapůjčitelem nebo Vydlužitelem, který souhlasil s Dohodou o užívání, je zaregistrovaný na Portálu v souladu s jeho podmínkami a jehož totožnost byla náležitě ověřena Administrátorem;

Dohoda o užívání znamená dohodu mezi Uživatelem a Administrátorem upravující podmínky užívání Portálu, se kterými je osoba, která chce užívat služeb Portálu www.finbee.cz a služeb Administrátora, povinna souhlasit. Dohoda o užívání určuje pravidla pro užívání Portálu a upravuje právní vztah vzniklý na Portálu mezi Administrátorem a Uživatelem;

Zvláštní podmínky znamenají Nabídka Zapůjčitele a její Přijetí Vydlužitelem;

Žádost znamená žádost Uživatele podaná prostřednictvím Portálu k podání Nabídek ze strany Zapůjčitelů směřující k uzavření Smlouvy o zápůjčce, připravená v souladu s formulářem vyplněným Uživatelem na Portálu, založená na písemných dokumentech a osobních údajích Uživatele žádajícího o poskytnutí Zápůjčky, které byly elektronickými prostředky potvrzeny Uživatelem a Administrátorem;

Vydlužitel znamená fyzickou osobu starší 18 let, která je občanem státu Evropského hospodářského prostoru anebo právnickou osobou, která je zapsaná v rejstříku právnických osob v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru, která uzavřela Smlouvu o zápůjčce;

Zapůjčitel znamená fyzickou osobu, která je starší 18 let a je občanem státu Evropského hospodářského prostoru nebo má na území státu Evropského hospodářského prostoru trvalý pobyt nebo fyzickou či právnickou osobu, která byla náležitě zaregistrována do Portálu, která uzavřela Smlouvu o zápůjčce;

Administrátor znamená FinBee CZ Lending s.r.o., IČO: 043 39 568, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246170;

Administrativní poplatky znamená administrativní poplatky uvedené ve Zvláštních podmínkách, Dohodě o užívání a Ceníku zveřejněném na Portálu, které platí Uživatelé Administrátorovi za zpracování Žádosti, použití Portálu, uzavření Smlouvy, správu Zápůjčky nebo správu Dluhu a platební služby malého rozsahu poskytnuté Administrátorem;

Splátkový kalendář -  Časový plán splácení Zápůjčky a Administrativních poplatků, který obsahuje detailně rozepsané jednotlivé splátky (částky) a data splatností;

Doba splácení zápůjčky – doba úhrady jednotlivých splátek dle Splátkového kalendáře zahrnující úhradu jistiny Zápůjčky, Úroků a Administrativních poplatků až do jejich úplného splacení; a

Sběrný účet – znamená Administrátorův Sběrný účet 2900931942/2010 vedený u Fio banka, a.s., se sídlem V Celnici 10. 11721 Praha, Česká republika, IČO: 618 58 374 (IBAN: CZ3820100000002900931942, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX).

 

 1. PROHLÁŠENÍ A POTVRZENÍ VYDLUŽITELE

2.1.      Vydlužitel prohlašuje a potvrzuje, že:

2.1.1.   údaje a potvrzení předložené Vydlužitelem jsou správné, přesné a úplné;

2.1.2.   se před uzavřením Smlouvy pečlivě seznámil a souhlasí s Dohodou o užívání zveřejněnou na Portálu;

2.1.3.   souhlasí se zaplacením všech Administrativních poplatků ve prospěch Administrátora, jak je uvedeno ve Zvláštních podmínkách, stanoveno ve Splátkovém kalendáři, v Dohodě o užívání a v Ceníku Administrátora zveřejněném na Portálu;

2.1.4.   souhlasí, aby Administrátor zpracovával jeho osobní údaje v souladu s postupy a podmínkami stanovenými v Dohodě o užívání;

2.1.5.   se seznámil s podmínkami Smlouvy, rozumí jim a jednáním stanoveným v této Smlouvě jasně vyjadřuje, že ze své svobodné vůle souhlasí s podmínkami Smlouvy, rozumí svým povinnostem a zavazuje se je plnit;

2.1.6.   se rozhodl uzavřít Smlouvu bez nátlaku, s uvážením a odpovědně, a prohlašuje, že měl možnost konzultovat a konzultoval uzavření Smlouvy a plnění svých povinností v ní stanovených s nezávislým právním a finančním poradcem;

2.1.7.   je schopen přijmout finanční závazek založený touto Smlouvou a je schopen jej splnit spolu s jeho dosavadními finančními závazky;

2.1.8.   je solventní a není si vědom žádných dalších okolností, které by mohly jeho solventnost negativně ovlivnit tak, že by nemohl splnit povinnosti převzaté touto Smlouvou;

2.1.9.   v době uzavírání této Smlouvy je plně svéprávnou fyzickou osobou, občanem EHS, s trvalým pobytem v České republice, která je schopna plně chápat důsledky svého jednání;

2.1.10. povinnosti přijaté Vydlužitelem dle této Smlouvy nezasahují do práv nebo oprávněných zájmů třetích stran, nejsou v rozporu s právním řádem, podmínkami Smlouvy, jejíž je Vydlužitel smluvní stranou, ani nejsou v rozporu s jakýmkoliv rozhodnutím soudu, rozhodce nebo jakéhokoli oprávněného orgánu, které je závazné pro Vypůjčitele, a zároveň je tato Smlouva uzavírána po udělení souhlasu nebo povolení manžela/manželky nebo povolení vyžadovaného zákonem;

2.1.11. se zavazuje nejpozději do 5 kalendářních dnů písemně informovat Administrátora o: (i) jakýchkoli změnách v osobních a kontaktních údajích; (ii) náhlém zhoršení ekonomické situace a každé okolnosti, která omezuje nebo by mohla omezit platební schopnost Vydlužitele; (iii) užití Zápůjčky k jinému účelu, než jaký je uveden v Žádosti Vydlužitelem; (iv) každé okolnosti, která zhoršila nebo by mohla zhoršit schopnost Vydlužitele řádně plnit své povinnosti a o každé okolnosti, která zhorší nebo by mohla zhoršit budoucí finanční situaci Vydlužitele (např. nově přijatý dluh (nové spotřebitelské smlouvy, leasing apod.)); (v) jakémkoli rozhodčím, soudním anebo jiném řízení (exekuční, insolvenční apod.), které je zahájeno Vydlužitelem nebo proti Vydlužiteli.

2.1.12. se zavazuje použít poskytnutou Zápůjčku výhradně k účelu, který popsal v předložené Žádosti a/nebo který byl uveden v Nabídce Zapůjčitele.

2.1.13. peněžní prostředky použité na splátky Zápůjčky a Administrativních poplatků nebudou pocházet z činností, které zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vyjmenovává jako příjmy z trestné činnosti.

2.2.      Administrátor při zadání Aukce na Portálu a Zapůjčitel při poskytování Zápůjčky vzali v úvahu výše uvedená prohlášení a potvrzení Vydlužitele a považují je za podstatné podmínky této Smlouvy.  Administrátor na základě zmocnění Zapůjčitele je oprávněn vypovědět Smlouvu, pokud se výše uvedená prohlášení ukážou být nepravdivými, popřípadě pokud Vydlužitel uvedl nepravdivé, zavádějící či neúplné informace, dopustil se jakéhokoliv podvodného jednání v souvislosti s žádostí o Zápůjčku nebo přijetím Zápůjčky a/nebo jinak podstatným způsobem porušil Smlouvu, kdy tato jednání Vydlužitele se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem oznámení výpovědi Vydlužiteli.

 

 1. PROHLÁŠENÍ A POTVRZENÍ ZAPŮJČITELE

3.1.      Zapůjčitel prohlašuje a potvrzuje, že:

3.1.1.   údaje a potvrzení předložené Zapůjčitelem jsou správné, přesné a úplné;

3.1.2.   se před uzavřením Smlouvy pečlivě seznámil a souhlasí s Dohodou o užívání zveřejněnou na Portálu;

3.1.3.   souhlasí se zaplacením všech Administrativních poplatků ve prospěch Administrátora, jak je uvedeno ve Zvláštních podmínkách, v Dohodě o užívání a v Ceníku Administrátora zveřejněném na Portálu;

3.1.4.   souhlasí, aby Administrátor zpracovával jeho osobní údaje v souladu s postupy a podmínkami stanovenými v Dohodě o užívání;

3.1.5.   se seznámil s podmínkami Smlouvy, rozumí jim a jednáním stanoveným v této Smlouvě jasně vyjadřuje, že ze své svobodné vůle souhlasí s podmínkami Smlouvy;

3.1.6.   Zápůjčku neposkytuje v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání;

3.1.7.   peněžní prostředky použité při poskytování Zápůjčky a na splátky Administrativních poplatků nebudou pocházet z činností, které zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu vyjmenovává jako příjmy z trestné činnosti.

3.2.      Administrátor při zadání Aukce na Portálu a Vydlužitel při přijetí Zápůjčky vzali v úvahu výše uvedená prohlášení a potvrzení Zapůjčitele a považují je za podstatné podmínky Smlouvy o zápůjčce.

 

 1. AUKCE A UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁPŮJČCE

4.1.      Nedílnou součástí Smlouvy je Nabídka předložená Zapůjčitelem v Aukci a Přijetí Nabídky Vydlužitelem (Zvláštní podmínky), tyto Všeobecné obchodní podmínky, Dohoda o užívání a Ceník Administrátora zveřejněný na Portálu.

4.2.      Aukce: V Aukci zvítězí ti Zapůjčitelé, kteří jako první před uplynutím termínu podají svou Nabídku dříve než ostatní Uživatelé, a to za předpokladu, že Vydlužiteli bude nabídnuta Zápůjčka v plné výši a tyto Nabídky budou Vydlužitelem přijaty (Přijetí).

4.3.      Každá osoba, která je Uživatelem Portálu má právo podat Žádost.

4.4.      Za účelem získání Zápůjčky musí Vydlužitel podat Žádost o Zápůjčku v souladu s procedurou a podmínkami stanovenými ve Smlouvě a Dohodě o užívání. Administrátor je oprávněn takovou Žádost schválit nebo odmítnout. Pokud Administrátor schválí Žádost, uveřejní ji na Aukci.

4.5.      Strany souhlasí, že kroky provedené a údaje poskytnuté Vydlužitelem při podání Žádosti (zadáním Uživatelského čísla nebo zasláním platby označenou zvláštním kódem, popřípadě rodným číslem nebo unikátním přihlašovacím jménem Uživatele, SMS zprávou, e-mailem Uživatele, záznamem telefonního rozhovoru nebo výpisem z Portálu týkajícím se Uživatelových jednání v Uživatelském samoobslužném systému na Portálu) a podaná Žádost, Nabídka a Přijetí směřující k uzavření Smlouvy budou považovány za Uživatelem řádně podepsané dle § 7 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a jsou rovny dokumentu uzavřenému v písemné formě, a zakládá stejné právní následky jako dokument potvrzený Uživatelovým vlastnoručním podpisem.

4.6.      Po obdržení Žádosti je Administrátor oprávněn a Vydlužitel povinen, na výzvu Administrátora, poskytnout všechny údaje a dokumenty nezbytné k řádnému ověření informací poskytnutých Vydlužitelem.

4.7.      Administrátor vyrozumí Vydlužitele o rozhodnutích učiněných ohledně schválení/neschválení Žádosti prostřednictvím krátké zprávy e-mailem, SMS nebo telefonním hovorem na mobilní číslo Vydlužitele zapsané v databázi Administrátora a/nebo oznámením na uživatelském účtu Vydlužitele.

4.8.      Maximální Výše zápůjčky a Doba splácení zápůjčky se stanoví v souladu s požadavky Vydlužitele uvedenými v Žádosti, minimálními a maximálními limity uvedenými na Portálu a výsledky Aukce.

4.9.      Po konání Aukce, Přijetím Nabídky obsahující osobní údaje Zapůjčitele Administrátorem jménem Vydlužitele, k čemuž mu tímto Vydlužitel uděluje plnou moc, dojde k uzavření Smlouvy, která se tímto stává závaznou pro Zapůjčitele a Vydlužitele. Administrátor přidělí Smlouvě unikátní identifikační číslo a bezodkladně provede převod peněžních prostředků na bankovní účet Vydlužitele.

4.10.    Vydlužitel se zavazuje uhradit veškeré poplatky (jsou-li takové) finanční instituci za provedení jakýchkoliv plateb z nebo na Sběrný účet v souvislosti s uzavřenou Smlouvou.

4.11.    Strany mohou změnit nebo doplnit tuto Smlouvu uzavřením dodatku na základě vzájemné dohody.

 

 1. SPLÁCENÍ ZÁPŮJČKY

5.1.      Vydlužitel je povinen splatit Výši zápůjčky, zaplatit Úroky a Administrativní poplatky, jak je uvedeno ve Zvláštních podmínkách, stanoveno ve Splátkovém kalendáři a v souladu s pokyny uvedenými v platebním příkazu Administrátora. Vydlužitel má právo obdržet Splátkový kalendář zdarma kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy.

5.2.      Splátkový kalendář je nedílnou součástí Smlouvy; Administrátor je povinen tento Splátkový kalendář vygenerovat po skončení Aukce a v něm uvést jednotlivé splátky Zápůjčky, Administrativních poplatků a Doby splácení. Smluvní strany se mohou dohodnout na změně či úpravě Splátkového kalendáře, kdy na základě vzájemné dohody se přijetím nového Splátkového kalendáře mění podmínky Smlouvy a tento nový Splátkový kalendář je považován za dodatek ke Smlouvě. Zapůjčitel tímto zmocňuje Administrátora ke všem právním jednáním ve vztahu k vyjednání změny či úpravy Splátkového kalendáře s Vydlužitelem a jeho následného přijetí s tím, že Administrátor je oprávněn prodloužit splatnost Zápůjčky včetně Úroku na dobu nepřevyšující 60 měsíců ode dne uzavření původní Smlouvy o zápůjčce. Pro odstranění pochybností, Administrátor není oprávněn měnit výši Zápůjčky a/nebo Úroků.

5.3.      Splátková povinnost Vydlužitele se považuje za splněnou v okamžiku, kdy je splatná částka připsána na Sběrný účet. Administrátorův systém na Portálu po připsání částky na Sběrný účet zaslané Vydlužitelem automaticky přidělí příslušné částky jednotlivým Zapůjčitelům, kteří poskytli Zápůjčku, a to nejpozději v den stanovený ve Splátkovém kalendáři.

5.4.      Veškeré přijaté platby od Vydlužitele na Sběrný účet budou započteny na úhradu pohledávek v následujícím pořadí: 1. Na úhradu nákladů za vymáhání pohledávky (pokud jsou) 2. Poměrně na úhradu smluvní pokuty (pokud je vyměřena), Úroků, jistiny Zápůjčky a Administrativních poplatků.

5.5.      Vydlužitel bere na vědomí, že v případě vymáhání dlužné částky, je Vydlužitel dále povinen hradit veškeré náklady rozhodčího a exekučního řízení, jakož i náklady na právní zastupování v rámci těchto řízení.

 

 1. ÚROKOVÁ SAZBA

6.1.      Vydlužitel má povinnost zaplatit Úrok stanovený ve Zvláštních podmínkách.

6.2.      Úrok se počítá ode dne uzavření Smlouvy (včetně) do dne, kdy Vydlužitel má splatit Zápůjčku Zapůjčitelům v plné výši a v souladu se Splátkovým kalendářem.

 

 1. UKONČENÍ SMLOUVY

7.1.      Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do doby splacení celé výše poskytnuté Zápůjčky, Úroku a Administrativních poplatků. Vzhledem k tomu, že Nabídky Zapůjčitelů a Přijetí Vydlužitele jsou neodvolatelné a nezměnitelné, Vydlužitel a Zapůjčitel berou na vědomí, že nejsou oprávněni od Smlouvy odstoupit.

7.2.      Vydlužitel je oprávněn kdykoliv splnit všechny své povinnosti podle Smlouvy. Vydlužitel je povinen splnit své povinnosti v souladu s postupem stanoveným v bodě 5.3 těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to splacením dosud nesplacené části částky Zápůjčky včetně Úroků a 30 % celkové hodnoty Administrativních poplatků počítaných do konce Doby splácení zápůjčky podle Splátkového kalendáře, o čemž nejprve uvědomí Administrátora, který mu sdělí celkovou dlužnou částku.

7.3.      Právo zakotvené v bodě 7.2 těchto Všeobecných obchodních podmínek je Vydlužitel oprávněn uplatnit předložením písemného oznámení s uvedením čísla Smlouvy, údaji stanovenými ve Zvláštních podmínkách Smlouvy a údaji o dni splácení Zápůjčky, Úroků a Administrativních poplatků na e-mailovou adresu Administrátora. Administrátor a Zapůjčitel prohlašují, že nebudou požadovat žádnou další náhradu za předčasné splacení Zápůjčky Vydlužitelem.

 

 1. PORUŠENÍ SMLOUVY

8.1.      V případě prodlení Vydlužitele s úhradou jakékoliv splátky dle Splátkového kalendáře vzniká Zapůjčiteli nárok na úrok z prodlení z dlužné částky, ohledně které je Vydlužitel v prodlení, a to ve stejné výši jako je sjednaná Úroková sazba ve Smlouvě.

8.2.      V případě, že Vydlužitel nepřevede peněžní prostředky na Sběrný účet včas dle Splátkového kalendáře, bude v prodlení s plněním svých povinností a bude povinen navíc zaplatit Administrativní poplatky za správu Dluhu uvedené v Dohodě o užívání a Ceníku Administrátora zveřejněném na Portálu ve prospěch Administrátora.

8.3.      V případě prodlení Vydlužitele s úhradou splátky po dobu delší než 60 dnů se Zápůjčka následující den stává bez dalšího splatnou v celém rozsahu a Vydlužitel ztrácí výhodu splátek. Vydlužitel je v takovém případě povinen do 5 dnů poté, co nastane skutečnost uvedená v předchozí větě, zaplatit Zapůjčiteli dlužnou částku ve výši dosud nesplacené části Zápůjčky včetně Úroku, který by náležel Zapůjčiteli až do konce řádné Doby splácení zápůjčky dle Splátkového kalendáře.

8.4.      V případě prodlení Vydlužitele s úhradou dlužné částky dle odstavce 8.3. déle než 5 dnů je povinen zaplatit Zapůjčiteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové dlužné částky, což pokrývá veškeré přímé a nepřímé ztráty a škody vzniklé Zapůjčiteli.

8.5.      Administrátor je oprávněn 90 dnů ode dne prodlení Vydlužitele předat věc k vymáhání právnímu zástupci, kterého je oprávněn určit Administrátor dle svého volného uvážení. Vydlužitel bere na vědomí, že v případě předání je povinen hradit jak náklady rozhodčího řízení a případně souvisejícího exekučního řízení, ale rovněž náklady právního zastoupení v obou výše zmíněných řízeních.

8.6.      Vydlužitel souhlasí s tím, že pokud se ocitne v prodlení s placením na základě této Smlouvy po dobu nejméně 35 dnů, Administrátor je oprávněn poskytnout osobní údaje Vydlužitele správcům dat shromažďujícím údaje o dlužnících a všem dalším třetím stranám, které na tom mají oprávněný zájem.

 

 1. POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

9.1.      Zapůjčitel postupuje Administrátorovi pohledávku na úhradu veškerých dlužných částek ze Smlouvy o zápůjčce mezi Zapůjčitelem a Vydlužitelem („Pohledávka“). Účinnost postoupení Pohledávky je vázána na splnění odkládací podmínky, která je splněna okamžikem vzniku nároku Zapůjčitele na smluvní pokutu dle odstavce 8.4. Všeobecných obchodních podmínek. Pro odstranění pochybnosti se uvádí, že okamžikem vzniku nároku Zapůjčitele na smluvní pokutu přechází Pohledávka včetně jejího příslušenství a práv s pohledávkou spojených, včetně jejího zajištění. Zapůjčitel tímto zmocňuje Administrátora k oznámení postoupení Pohledávky Vydlužiteli, kterou Administrátor zašle Vydlužiteli na emailovou adresu uvedenou v databázi Portálu nebo na jeho poslední známé bydliště.

9.2.      Odměna za postoupení Pohledávky se dohodou stran určuje tak, že Administrátor, po odečtení nákladů na vymáhání Pohledávky, uhradí Zapůjčiteli částku odpovídající výši vymožené částky Zápůjčky včetně Úroků, respektive jejich nesplacené části, se kterou se Vydlužitel dostal do prodlení. Splatnost této odměny nastává okamžikem úspěšného vymožení dlužné částky. V případě, že dojde k vymožení dlužné částky pouze částečně, uspokojí se nejprve nárok Administrátora na odečtení nákladů na vymáhání Pohledávky.

 

 1. PRAVOMOC ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1.    Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

10.2.    Tato Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

10.3.    Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi stranami, které by v budoucnu vznikly z této Smlouvy, včetně otázky právní platnosti těchto vztahů a spory s těmito majetkovými právy související budou rozhodnuty v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů, jediným, nezávislým a nestranným rozhodcem, který nemá nikdy povahu zástupce kterékoli ze stran, a to JUDr. Martinem Šenkýřem, advokátem, se sídlem Na Viničních horách 1834/24, Praha 6, 160 00, číslo osvědčení 41, zapsaným v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti nebo Mgr. Lubomírem Pánikem, advokátem, se sídlem Na Viničních horách 1834/24, Praha 6, 160 00, číslo osvědčení 528, a to podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů a Pravidel pro rozhodčí řízení ad hoc, vydaných rozhodcem, která jsou veřejně dostupná na stránkách rozhodce. Smluvní strany se dohodly na tom, že v zájmu rychlého vyřešení případného sporu souhlasí s rozhodčím řízením bez nařizování ústního jednání, jen na základě písemných podkladů. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) činí 5.000,- Kč bez DPH, je – li hodnota předmětu sporu nižší než 100.000,- Kč, 8.000,- Kč bez DPH, je – li hodnota sporu nižší než 250.000,- Kč a v ostatních případech 10.000,- Kč bez DPH.

 

 1. POSTOUPENÍ SMLOUVY

11.1.    Zapůjčitel je oprávněn kdykoliv postoupit práva a povinnosti ze Smlouvy („Postoupení smlouvy“) za úplatu na jiného Uživatele, a to v souladu s postupem a podmínkami stanovenými v Dohodě o užívání a ustanoveními OZ.

11.2.    Vydlužitel souhlasí s tím, že Zapůjčitel je oprávněn postoupit práva a povinnosti se Smlouvy jinému Uživateli. Po Postoupení smlouvy oznámí Administrátor Vydlužiteli změnu osoby, která nabyla práva a povinnosti ze Smlouvy na jeho e-mailovou adresu zapsanou v databázi na Portálu nebo oznámením v Uživatelském samoobslužném systému na Portálu. Oznámení podle předchozí věty se považuje za řádné vyrozumění o Postoupení smlouvy.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Záležitosti neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se budou řídit Dohodou o užívání nebo ustanoveními OZ.